diadex, GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

diadex s.r.o. so sídlom Čechyňská 3, 683 01 Rousínov, IČO 26264391, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne v oddieli C, vložka 40906, zastúpená ing. Tomášom Homolom, MBA, konateľom, (ďalej aj "My"), ako správca osobných údajov, Vás ako užívateľa webových stránok www.diadex.cz/sk/eu/net/shop informuje o nižšie popísanom zhromažďovaní osobných údajov a ochrane súkromia.

Ďalej v texte sa dozviete najmä:
1. Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať;
2. Za akými účelami a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať;
3. Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané;
4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať a
5. Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese info@diadex.cz.

Spracovanie osobných údajov detí

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.

Rozsah spracovania osobných údajov

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaní o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:
a) Vaše meno a priezvisko,
b) obchodná firma,
c) adresa alebo sídlo společnosti,
d) identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
e) telefónne číslo alebo
f) e-mailová adresa

Na našich webových stránkach Vás nesledujeme, takže sa k nám dostanú len tie Vaše osobné údaje, ktoré nám výslovne oznámite.

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia zmluvy, tj. Sprostredkovanie kúpy či predaja tovaru. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme vedľa toho využiť na to, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia, tj. aby sme Vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať. Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našou zmluvnoum požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na Vami položené otázky.

Popri tom spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@diadex.cz alebo inú adresu, z ktorej ste od nás dostal obchodné oznámenia.

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobné údaje môžeme na uvedené účely odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané:
a) externým účtovníkom;
b) externé advokátskej kancelárii;
c) spracovateľom, ktorí poskytujú Sprostredkovateľovi serverové, webové, cloudové alebo iné IT služby, či ktorí sú jeho obchodnými partnermi;
d) osobám poskytujúcim financovanie záujemcom.

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidencii alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
a) právo na prístup k osobným údajom;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz ("právo byť zabudnutý");
d) právo na obmedzenie spracovania údajov;
e) právo namietať proti spracovaniu; a
f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázal/a urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@diadex.cz.

Sťažnosť môžete podať u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Sprostredkovateľ požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše údaje pre tieto účely spracovávané.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 2018-05-25.